فرم ثبت نام

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

فقط عدد وارد شود و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد.

یکی از رشته های تجربی، ریاضی و یا انسانی را بنویسید.

آیا تاکنون فعالیت علمی از جمله انجام تحقیق، پژوهش، کسب مقام در جشنواره خوارزمی و مواردی از این قبیل داشته اید؟ لطفا با توضیح پاسخ دهید.

آیا دارای مقام فرهنگی، هنری، ادبی، قرآنی، ورزشی و ... در مسابقات سطح مدرسه، ناحیه، استان یا هر نهاد دیگری هستید؟ لطفاً با توضیح پاسخ دهید.